Mārupes jauniešu portāls logo
DARBS un
UZŅĒMĒJDARBĪBA
IZGLĪTĪBA un
KARJERA
JAUNATNES
POLITIKA
PROJEKTI NOTIKUMI RUNĀ
JAUNIEŠI
AWARD Mārupes novada
Jauniešu Dome
NODERĪGI Ghetto Games Mārupē

Tikai bezdarbniekam ir tiesības saņemt

Atceries, ka tikai Bezdarbniekam ir tiesības:

 • piedalīties individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos, kā arī saņemt citus NVA pakalpojumus;
 • saņemt bezdarba apdrošināšanas pakalpojumus saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam";
 • saņemt stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā;
 • saņemt informāciju par brīvajām darbavietām un ar tām saistītajām kvalifikācijas un citām prasībām;
 • saņemt karjeras konsultācijas.
   

1. Apmācības iespējas
2. NVA nodarbinātības aģentu asistentu apmācība un prakse
 

Mērķis:

cilvēkresursu attīstība, paaugstinot bezdarbnieku konkurētspēju, spēju pielāgoties mainīgajam darba tirgus pieprasījumam un palielinot iespēju integrēties darba tirgū.

 

Prakses ietvaros paredzētas šādas aktivitātes:

 • Vismaz 400 jaunieši bezdarbnieki saņems 40 akadēmisko stundu apmācību, ko īsteno 5 darba dienu laikā;
 • 17 mēnešu garumā jaunieši bezdarbnieki izies praksi NVA, saņemot nepieciešamās apmācības un praktisko sagatavošanu prakses vadītāja vadībā;
 • Prakses darba laiks - piecas dienas nedēļā un astoņas stundas dienā;
 •  Vismaz 400 jaunieši bezdarbnieki prakses laikā būs atbalsta personāls, lai sniegtu atbalsta funkciju darbam ar klientu, nodrošinot filiāļu pieejamību atbilstoši klientu plūsmām. Tā rezultātā tiks nodrošināta kvalitatīvāka un operatīvāka NVA pakalpojumu sniegšana, kas savukārt veicinās konkrētajās filiālēs reģistrēto bezdarbnieku konkurētspēju darba tirgū;
 • Prakses laikā jaunietim paredzēta stipendija Ls 150,- apmērā mēnesī.

3. Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam
 

Mērķis:

 • veicināt jauniešu bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā,
 • sniegt atbalstu biedrībām un nodibinājumiem, lai tie organizētu jauniešu bezdarbnieku iesaisti brīvprātīgā darbā biedrības vai nodibinājuma statūtos noteikto funkciju nodrošināšanai.

Brīvprātīgā darba mērķa grupa:

Jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri ir reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki un kuri

 • izteikuši vēlmi dalībai Brīvprātīgā darbā un tā reģistrēta informācijas sistēmā;
 • atrodas NVA filiāles uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts pasākums;
 • atbilst biedrības vai nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību.

Jaunieši bezdarbnieki atkārtoti iesaistīties varēs ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās dalības Brīvprātīgajā darbā pabeigšanas vai bezdarbnieka atskaitīšanas no Brīvprātīgā darba neattaisnotu kavējumu dēļ.

 

Brīvprātīgā darba ilgums

no viena līdz sešiem mēnešiem.

 

4. Darba vieta jaunietim
 

Mērķis:

integrēt jaunieti bezdarbnieku (vecumā no 18 līdz 24 gadiem) darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu pastāvīgu nodarbinātību.

 

Kas var piedalīties pasākumā?

NVA reģistrētie jaunieši - bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem:

 • kuriem bezdarbnieka statuss ir vismaz 4 mēnešus;
 • ir pēc bērna kopšanas atvaļinājuma (tēvs vai māte);
 • kuriem ir invaliditāte.

 

Dalībnieku iesaistes ilgums aktivitātē:

9 mēneši.

 

5. Darbnīcas jauniešiem
 

Mērķis:

dot iespēju jauniešiem bezdarbniekiem izglītības iestādē iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas. Katrā izglītības programmā jaunieši bezdarbnieki iesaistās trīs nedēļas, lai iepazītos ar to specifiku un gūtu pirmo pieredzi, kas ļautu izvēlēties izglītības un profesionālās darbības jomu.

 

Kas var piedalīties aktivitātē?

NVA reģistrētie jaunieši bezdarbnieki, vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

 • nav ieguvuši profesionālo izglītību;
 • nav bijuši iepriekš nodarbināti.

 

Jauniešu iesaistes ilgums aktivitātē:

deviņas nedēļas jeb 45 darba dienas.

Atpakaļ